ЭЕШ Математик

Бүлэг
Сэдэв
1
Тоо тоолол
Тоон илэрхийлэл
Матриц
2
Алгебр
Алгебрийн илэрхийлэл
Алгебрийн бутархай
Олон гишүүнт
Алгебрийн бутархайг хялбар алгебрийн бутархайн нийлбэрт задлах
Алгебрийн тэгшитгэл
Тэгшитгэлийн систем
Тэнцэтгэл биш, түүний систем
Модультай тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш
Иррациональ тэгшитгэл
Иррациональ тэнцэтгэл биш
Илтгэгч ба логарифм илэрхийлэл
Илтгэгч тэгшитгэлийг бодох
Илтгэгч тэнцэтгэл бишийг бодох
Логарифм тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш
Параметр агуулсан тэгшитгэл,
Параметр агуулсан тэнцэтгэл биш
Урвуу функц
Давхар функц, тэгш сондгой функц
Шулууны налалт
Арифметик прогресс
Геометр прогресс
Арифметик ба геометр прогресс
Цуваа
Математик индукц
Комплекс тоо
Комплекс тооны геометр дүрслэл, тригонометр хэлбэр
Комплекс тооны илтгэгч хэлбэр
3
Геометр ба тригонометр
Тригонометрийн үндсэн адилтгал
Тригонометр илэрхийлэл хялбарчилах - 1
Тригонометр илэрхийлэл хялбарчилах - 2
Тригонометрийн хялбар тэгшитгэлийг бодох
Тригонометрийн тэгшитгэл
4
Анализ
Уламжлал
Уламжлалын хэрэглээ
Интеграл
Интегралын хэрэглээ
Дифференциал тэгшитгэл
5
Геометр ба тригонометр
Гурвалжин, түүний шинж чанарууд, талбайг олох
Дүрсийн талбай
Тойрог, түүнтэй холбоотой бодлогууд
Хавтгай дахь координатын геометр
Вектор
Огторгуй дахь биет
Огторгуй дахь вектор
6
Магадлал, статистик
Өгөгдлийн шинжилгээ
Гистограмм, хуримтлагдсан давтамж, хайрцаган диаграмм
Комбинаторик - 1
Комбинаторик - 2
Бином задаргаа
Магадлал
Геометр магадлал
Дискрет санамсаргүй хувьсагч