ЭЕШ Монгол хэл

Бүлэг
Сэдэв
1
Бүтээвэр зүй
Бүтээврийн ангилал
Язгуур бүтээвэр, түүний ангилал
Дагавар
Нөхцөл
Үгийн үндэс
Нэр үгийн бүтэц
Үйл үгийн бүтэц
2
Үг зүй
Үг бүтэх ёс
Дагаврын аргаар нэр үйл үг бүтэх
Үг нийлэх арга
Зэрэгцсэн нийлмэл үг
Угсарсан нийлмэл үг
Найрах арга
Хамжих арга
Холбоо үг
Чөлөөт ба чөлөөт бус холбоо үг
Орчин цагийн монгол хэлний үгсийн аймгийн тогтолцоо
Гол үгс
Нэр үгс
Жинхэнэ нэр
Орон цагийн нэр
Тэмдэг нэр
Тооны нэр
Төлөөний үг
Үйл үг
Тусах, эс тусах үйл үг
Туслах үг
Төрөл үг
Төрөл үгийн үүр
Баймж үг
Үгсийн утгын харьцаа
Хэлц үг
Өвөрмөц ба хэвшмэл хэлц
3
Өгүүлбэр зүй
Өгүүлбэрийн утга, үүрэг, ангилал
Өгүүлбэрийг хэлэх зорилгоор ангилах нь
Өгүүлбэрийн гишүүд
Өгүүлбэрийн гол гишүүд
Өгүүлбэрийн дэлгэрүүлэгч гишүүд
Өгүүлбэрийн гишүүд үгсийн аймгаар илрэх нь
Өгүүлбэрийн гишүүдээр зурах
Өгүүлбэрийн гишүүдээр зурах
Өгүүлбэрийн бүтэц
Бүтэц бус өгүүлбэрийн ангилал
Энгийн өгүүлбэр
Цөм ба цөм бус өгүүлбэр
Өгүүлбэрийн бүрэлдэхүүн
Өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлох
Өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлох
Нийлмэл өгүүлбэрийн утга, бүтэц, хэрэглээ
Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр
Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлох
Угсарсан нийлмэл өгүүлбэрийн утга, бүтэц, хэрэглээ
Хамжсан тодотгол гишүүн өгүүлбэр
Харьяаны тодогол гишүүн өгүүлбэр
Шууд ба шууд бус тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр
Байц гишүүн өгүүлбэр
Угсарсан нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлох
Угсарсан нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлох
Холимог нийлмэл өгүүлбэрийн утга, бүтэц, хэрэглээ
Холимог нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг тодорхойлох
Өгүүлбэрийн хувиргал
Хураах, дэлгэрүүлэх, салаалах, тонгоргох
4
Эх
Эхийн сэдэв санаа
Гол санаа
Тулгуур ба түлхүүр нэгж
Эхийн бүтэц
Эхийн нэр гарчиг
Найруулгын төрөл
Найруулгын алдаа
Найруулгын зэрэг
Найруулгын хэв маяг
Хүүрнэмжийн хэв маяг
Тоочимжийн хэв маяг
Тайлбарламжийн хэв маяг
Эргэцүүлэмжийн хэв маяг
Найруулгын зэрэг
5
Уран зохиол
Уран зохиолын ангилал, төрөл зүйл
Дүрслэх ур маяг
Дүрслэх ур маяг
Зохиолын өгүүлэгдэхүүн бүтэц
Зохиолыг өгүүлэгдэхүүн бүтцээр задлах
Монгол бичиг
Нэрийн тийн ялгал
Нэрийн хамаатуулах нөхцөл
Олон тооны залгавар
Хатуу, зөөлөн дэвсгэр үсэг
Холбох эгшгийн дүрэм
Үл хувилах нөхцөл
Хувилах нөхцөл
Өвөрмөц бичлэгтэй үгс
6
Зөв бичгийн дүрэм
Цагаан толгойн үсгийн ангилал
Эгшигт, заримдаг гийгүүлэгч
Балархай эгшгийн дүрэм
Б,в ялгах дүрэм
Үйлт нэрийн х
Үйл үг бүтээх л дагавар
Гээгдэх эгшгийн дүрэм
Хатуу зөөлний тэмдгийн дүрэм
С,Х-ын дүрэм