ЭЕШ Физик

Бүлэг
Сэдэв
1
Механик
Механик хөдөлгөөн
Жигд ба жигд хувьсах хөдөлгөөн
Тойргоор жигд эргэх хөдөлгөөн
Чөлөөт уналт. Хоёр хэмжээст хөдөлгөөн
Вектор
Динамикийн үндсэн хуулиуд
Бүх ертөнцийн таталцлын хууль
Кеплерийн хууль
Биеийн деформац
Тайвны ба гулсахын үрэлт
Биеийн тэнцвэр
Хөдөлгөөний тоо хэмжээ.ИХХ
Хий ба шингэн дэх даралт
2
Дулаан ба Термодинамик
Дулаан
Молекул кинетик онолын үндэс
Идеал хий
Изопроцесс
Идеал хийн дотоод энерги. Хийн хийх ажил.
Термодинамикийн I хууль
Дулааны машин
Шингэн
3
Цахилгаан, соронзон
Кулоны хууль
Цахилгаан орон
Цахилгаан орны потенциал
Конденсатор
Цахилгаан хэлхээ
Тогтмол гүйдэл
Омын хууль
Хэмжигч багаж
Янз бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл
Соронзон орон
Гүйдлийн үүсгэх соронзон орон
Соронзон харилцан үйлчлэл
Цахилгаан соронзон индукцийн үзэгдэл
Ленцийн дүрэм
4
Хэлбэлзэл, долгион, оптик
Хэлбэлзэх хөдөлгөөн
Хэлбэлзэх хөдөлгөөн
Хэлбэлзлийн хүрээ
Хувьсах гүйдлийн хэлхээ
Механик долгион
Дууны долгион
Доплерын эффект
Цахилгаан соронзон долгион
Радио долгион
Фотометр
Гэрэл ойх ба хугарах
Бөмбөлөг толь
Линз
Гэрэл
5
Атом, цөмийн бүтэц, шинж чанар
Гэрлийн хоёрдмол шинж
Устөрөгчийн атомын спектр
Цөмийн бүтэц
Цөмийн урвал