ЭЕШ Нийгэм Судлал

Бүлэг
Сэдэв
1
Нийгэм, Нийгмийн харилцаа
Хувь хүний үйлдэл ба нийгмийн бүтэц
Нийгэмшилт
Нийгмийн гажуудал
Нийгмийн судалгаа
2
Соёл
Соёл гэж юу вэ?
Соёлыг бүрдүүлэгч нь юу вэ?
Монгол соёлын нэгдмэл шинжийг хэрхэн тайлбарлах вэ?
Соёлын түгээмэл шинж гэж юуг хэлэх вэ?
Соёлыг хэрхэн ангилж болох вэ?
3
Эрх зүй
Хүний эрхэм чанар ба хүний эрх
Үндсэн хуулийн суурь зарчим ба эрх зүйд захирагдах ёс
Иргэний эрх зүйн харилцаа
Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа
Иргэн ба захиргаа хоорондын харилцаа
Нийгмийн хамгаалалын эрх зүйн харилцаа
4
Эдийн засаг
Макро эдийн засгийн үндэс
Макро эдийн засгийн асуудлууд
Санхүүгийн зах зээл
5
Улс төр
Ардчиллын үнэт зүйлс ба монгол улсын үндсэн хууль
Монгол дахь ардчиллын төлөв байдал, үнэлгээ
Эрх мэдлийн хуваарилалт ба гүйцэтгэх засаглал
Төрийн үйлчилгээ
6
Олон улсын харилцаа
Монгол улс олон улсын харилцааны үндсэн оролцогч болох нь
Олон улсын харилцааны улс бус оролцогчид
Иргэн олон улсын харилцааны оролцогч болох нь
Монгол улс хөрш улсуудтайгаа харилцах нь
Монгол улс ба олон улсын хамтын нийгэмлэг
Монгол улсын улс төрийн гадаад харилцааны бодлого
Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа
7
Нийгэм, нийгмийн харилцаа
Нийгмийн давхраажилт
Нийгмийн өөрчлөлт
8
Соёл
Соёлын үйлдвэрлэл
Соёлын даяаршил
Соёлын адилсал гэж юу вэ?
Соёлын эрх чөлөө
9
Эрх зүй
Хүний эрх ба Үндсэн хууль
Өмчлөх эрхийг хуулиар хамгаалах нь
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь
Захиргаа, Иргэдийн хоорондын маргааныг хянан шийдвэрлэх нь
Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын механизм
10
Эдийн засаг
Төр эдийн засгийг ямар бодлогоор зохицуулдаг вэ?
Төрийн мөнгө зээлийн бодлогын зорилго юу вэ?
Гадаад худалдаа, гадаад худалдааны бодлого
Гадаадын хөрөнгө оруулалт
эдийн засгийн хөгжил
11
Улс төр
Иргэний нийгэм, түүний мөн чанар, үндсэн шинж
Сонгууль, Сонгуулын тогтолцоо
Орчин үеийн нийгэм, улс төрийн үйл явц, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үзүүлэх нөлөө
Улс төрийн институт
12
Олон улсын харилцаа
Олон улсын харилцааны улс бус оролцогч
Монгол улс ба ОХУ-ны улс бус оролцогчдын хамтын ажиллагаа
Монгол улсын "Гуравдагч хөрш"-ийн бодлого
Зөөлөн хүчний бодлого
13
Социологи
Социологи гэж юу вэ?
Нийгмийн зан үйл, социологийн судалгаа, арга аргачлал
Нийгмийн бүтэц ба соёл
Нийгмийн харилцан үйлдэл
Нийгэмшилт ба гажуудал
Нийгмийн тэгш бус байдал, давхраажилт
Нийгмийн институт, инстутчилэгдэх
Нийгмийн өөрчлөлт, онолууд
Хамтын зан үйл, нийгмийн хөдөлгөөн
14
Логик
Логикийн шинжлэх ухааны судлах зүйл
Логикийн хэлний онцлог
Ойлголт, ойлголтуудын харилцаа
Бодомж
Оюун дүгнэлт
Асуулт, хариултын логик
15
Эрх зүй
Түүхэн ба орчин үеийн хандлагууд, эрх зүйн харилцаа
Бизнесийн эрх зүй
ОУ-ын иргэний эрх зүйн харилцаа
Эрх зүйн соёл, зөрчил ба хариуцлага
16
Эдийн засаг
Үүсэл, хөгжил, эдийн засгийн тогтолцоо
Судлах зүйл, судалгааны аргууд
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээл
Макро эдийн засгийн үзүүлэлт, тооцох арга, Төрийн эдийн засаг
Хөгжлийн эдийн засаг
17
Улс төрийн шинжлэх ухаан
Судлах зүйл
Улс төрийн засаглал
Ардчилал, хүний эрх
Улс төрийн субьект
18
ОУХ-ны үндэс
Үндсэн асуудал
Дэлхийн бодлого судлал ба улс төрийн газрын зургийн өөрчлөлт
ОУХ, иргэншлийн ялгаа, зөрчил
Даяаршил, дэлхийн глобал асуудлууд
Монгол улсын гадаад харилцааны орчин, бодлого