Дамдинсүрэнгийн Амгалан

“Боловсролын Тэргүүний Ажилтан”
НБГ-ын Арга зүйч
Ахлах багш
Багшийн алдар-2010
Хүндэт тэмдэг-2013
БСШУЯ-ны Жуух бичиг-2016

Дамдинсүрэнгийн Амгалан